آیکون درگاه بانک ملت

گزارش

سلام خسته نباشید
چطور می تونم آیکون درگاه بانک ملت رو کنار متنش صفحه پرداخت تو ووکامرس اضافه کنم؟
با تشکر

3 ماه پیش آخرین پاسخ 3 ماه پیش 2 پاسخ 261 مشاهده

  • 0
  میلاد مالدار 3 ماه پیش

  سلام

  برای اینکار باید فایل افزوده درگاه ملت رو ویرایش کنید

  کدهای افزونه رو قرار بدید برسی بشه


  • 0
  mahsa 3 ماه پیش

  <?php
  /*
  Plugin Name: درگاه پرداخت ووکامرس - پردانو
  Plugin URI: http://pardano.com
  Description: درگاه پرداخت ووکامرس - پردانو
  Version: 1.0
  Author: pardano
  Author URI: http://pardano.com
  Copyright: 2016 pardano.com
  */

  add_action('plugins_loaded', 'WC_pardano', 0);

  function WC_pardano()
  {
  if ( !class_exists( 'WC_Payment_Gateway' ) )
  return;

  class WC_full_pardano extends WC_Payment_Gateway
  {
  public function __construct()
  {

  $this ->id = 'pardano';
  $this ->method_title = 'پردانو';
  $this ->has_fields = false;
  $this ->init_form_fields();
  $this ->init_settings();

  $this->title = $this->settings['title'];
  $this->description = $this->settings['description'];
  $this->api_pardano = $this->settings['api_pardano'];
  $this ->redirect_page_id = $this ->settings['redirect_page_id'];

  $this ->msg['message'] = "";
  $this ->msg['class'] = "";

  add_action('woocommerce_api_' . strtolower( get_class( $this ) ), array( $this, 'check_pardano_response' ) );
  add_action('valid-pardano-request', array($this, 'successful_request'));

  if ( version_compare( WOOCOMMERCE_VERSION, '2.0.0', '>=' ) )
  add_action( 'woocommerce_update_options_payment_gateways_pardano', array( &$this, 'process_admin_options' ) );
  else
  add_action( 'woocommerce_update_options_payment_gateways', array( &$this, 'process_admin_options' ) );

  add_action('woocommerce_receipt_pardano', array(&$this, 'receipt_page'));
  }

  function init_form_fields()
  {
  $this ->form_fields = array(
  'enabled' =>array(
  'title' =>'فعال سازی/غیر فعال سازی :',
  'type' =>'checkbox',
  'label' =>'فعال سازی درگاه پرداخت پردانو',
  'description' =>'برای امکان پرداخت کاربران از طریق این درگاه باید تیک فعال سازی زده شده باشد .',
  'default' =>'no'),
  'api_pardano' =>array(
  'title' =>'API درگاه : ',
  'type' =>'text',
  'description' =>'شناسه درگاه api خود را وارد نمایید . <br><a target="_blank" href="http://pardano.com/p/d/listgateway">مشاهده api درگاه شما</a>'),
  'title' =>array(
  'title' =>'عنوان درگاه :',
  'type'=>'text',
  'description' =>'این عتوان در سایت برای کاربر نمایش داده می شود .',
  'default' =>'درگاه پرداخت پردانو'),
  'description' =>array(
  'title' =>'توضیحات درگاه :',
  'type' =>'textarea',
  'description' =>'این توضیحات در سایت، بعد از انتخاب درگاه توسط کاربر نمایش داده می شود .',
  'default' =>'پرداخت وجه از طریق درگاه پردانو توسط تمام کارت های عضو شتاب .'),
  'redirect_page_id' =>array(
  'title' =>'آدرس بازگشت',
  'type' =>'select',
  'options' =>$this ->get_pages('صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید'),
  'description' =>"صفحه‌ای که در صورت پرداخت موفق نشان داده می‌شود را نشان دهید."),
  );
  }

  public function admin_options()
  {
  echo '<h3>'.__('درگاه پرداخت پردانو', 'pardano').'</h3>';
  echo '<p>'.__('درگاه پرداخت اینترنتی پردانو').'</p>';
  echo '<table class="form-table">';
  $this ->generate_settings_html();
  echo '</table>';
  }

  function receipt_page($order_id)
  {
  global $woocommerce;
  $order = new WC_Order($order_id);
  $redirect_url = ($this ->redirect_page_id=="" || $this ->redirect_page_id==0)?get_site_url() . "/":get_permalink($this ->redirect_page_id);
  $redirect_url = add_query_arg( 'wc-api', get_class( $this ), $redirect_url );
  unset( $woocommerce->session->zegersot );
  unset( $woocommerce->session->zegersot_id );
  $woocommerce->session->zegersot = $order_id;

  $errorCode = array(
  -20=>'api نامعتبر است' ,
  -21=>'آی پی نامعتبر است' ,
  -22=>'مبلغ از کف تعریف شده کمتر است' ,
  -23=>'مبلغ از سقف تعریف شده بیشتر است' ,
  -24=>'مبلغ نامعتبر است' ,
  -6=>'ارتباط با بانک برقرار نشد' ,
  -26=>'درگاه غیرفعال است' ,
  -27=>'آی پی شما مسدود است' ,
  -9=>'خطای ناشناخته' ,
  -29=>'آدرس کال بک خالی است ' ,
  -30=>'چنین تراکنشی یافت نشد' ,
  -31=>'تراکنش انجام نشده ' ,
  -32=>'تراکنش انجام شده اما مبلغ نادرست است ' ,
  //1 =>"تراکنش با موفقیت انجام شده است " ,
  );

  $amount = round($order ->order_total);

  $items_list = NULL;
  foreach ($order->get_items() as $item)
  {
  if(isset($items_list))
  $items_list .= "-" . $item['name'];
  else
  $items_list = $item['name'];
  }

  $api = $this ->api_pardano;
  $redirect_url = $redirect_url . '&order_id=' . $order_id;
  $client = new SoapClient("http://pardano.com/p/webservice/?wsdl");
  $result = $client->requestpayment($api, $amount, $redirect_url, $order_id, urlencode($items_list));
  if($result >0 && is_numeric($result))
  {
  $woocommerce->session->zegersot_id = $result;
  header("location: http://pardano.com/p/payment/{$result}");
  exit;
  }
  else
  echo "خطا ({$result}) : " . $errorCode[$result];
  }

  function process_payment($order_id)
  {
  $order = &new WC_Order($order_id);
  return array('result' =>'success', 'redirect' =>$order->get_checkout_payment_url( true ));
  }


  function check_pardano_response()
  {
  global $woocommerce;
  $order_id = $_GET['order_id'];
  $order = &new WC_Order($order_id);
  $api = $this ->api_pardano;
  $amount = round($order ->order_total);

  $au = $_GET["au"];
  if(!empty($au))
  {
  $client = new SoapClient("http://pardano.com/p/webservice/?wsdl");
  $result = $client->verification($api, $amount, $au);
  if( ! empty($result) and $result == 1)
  {
  $this ->msg['message'] = "پرداخت شما با موفقیت انجام شد";
  $this ->msg['class'] = 'woocommerce_message';
  $order ->payment_complete();
  $order ->add_order_note($this->msg['message']);
  $order ->add_order_note('پرداخت انجام شد<br/>کد پیگیری : '.$au);
  $woocommerce ->cart ->empty_cart();
  wp_redirect( add_query_arg( 'wc_status', 'success', $this->get_return_url( $order ) ) );
  exit;
  }
  else
  {
  $this ->msg['class'] = 'woocommerce_error';
  $this ->msg['message'] = "خطا ({$result}) : {$errorCode[$result]}";
  $order ->add_order_note('پرداخت ناموفق');
  $order ->add_order_note($this ->msg['message']);
  }
  }
  else
  {
  $this ->msg['class'] = 'woocommerce_error';
  $this ->msg['message'] = "پرداخت ناموفق";
  $order ->add_order_note('اطلاعات ارسالی صحیح نمیباشد .');
  $order ->add_order_note($this ->msg['message']);
  }

  $redirect_url = ($this ->redirect_page_id=="" || $this ->redirect_page_id==0)?get_site_url() . "/":get_permalink($this ->redirect_page_id);
  $redirect_url = add_query_arg( array('msg'=>base64_encode($this ->msg['message']), 'type'=>$this ->msg['class']), $redirect_url );
  wp_redirect( $redirect_url );
  exit;
  }

  function get_pages($title = false, $indent = true)
  {
  $wp_pages = get_pages('sort_column=menu_order');
  $page_list = array();
  if ($title) $page_list[] = $title;
  foreach ($wp_pages as $page)
  {
  $prefix = '';
  if ($indent)
  {
  $has_parent = $page->post_parent;
  while($has_parent)
  {
  $prefix .= ' - ';
  $next_page = get_page($has_parent);
  $has_parent = $next_page->post_parent;
  }
  }
  $page_list[$page->ID] = $prefix . $page->post_title;
  }
  return $page_list;
  }
  }

  function woocommerce_add_pardano_gateway($methods)
  {
  $methods[] = 'WC_full_pardano';
  return $methods;
  }
  add_filter('woocommerce_payment_gateways', 'woocommerce_add_pardano_gateway' );
  }

  if($_GET['message']!='')
  {
  add_action('the_content', 'showMessage');

  function showMessage($content)
  {
  return '<div class="'.htmlentities($_GET['class']).'">'.base64_decode($_GET['message']).'</div>'.$content;
  }
  }
  ?>

افزودن پاسخ

 سوال قبلی

سوال بعدی